Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Маја Денковска

e-mail: denkovskamaja@yahoo.com

тел.: 078/268-080

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ