• Подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес со имплементација на нови наставни планови и програми;
• Стручно усовршување на наставниот кадар;
• Осовременувње на наставата;
• Промовирање на индивидуланиот развој и личноста на ученикот
• Воведување на инклузивност во наставата;
• Развивање форми на соработка со родителите и локалната средина
• Перманентна грижа за здравјето на учениците;
• Градење позитивна клима и средина за учење во која ќе дојдат до израз различните способности и афинитети на учениците, взаемна почит, доверба и меѓуетничка толеранција.