Наставен кадар

Име Презиме Работно место
Драшко Симјаноски наставник по техничко цртање и машински елементи, стручни предмети во лични услуги (менаџмент и бизнис, претприемништво)
Сузана Илиевска наставник по македонски јазик
Дарко Николовски наставник по македонски јазик
Елизабета Величковска наставник по македонски јазик
Ајлин Карахасан наставник по турски јазик
Миле Величковски наставник по македонски јазик
Силвана Ацева наставник по македонски јазик
Тања Ристеска наставник по англиски јазик
Татјана Домазетова наставник по англиски јазик
Јованка Јосифова наставник по англиски јазик
Валентина Димитриевска наставник по историја, граѓанско образование
Славчо Марковски наставник по историја, граѓанско образование
Елена Савевска наставник по ликовна уметност, стручни предмети во лични услуги (естетика), стручни предмети во графичка струка (графички дизајн)
Нухи Зејнулаху наставник по ликовна уметност, стручни предмети во лични услуги (естетика)
Ирена Лекиќ наставник по бизнис и помошник директор
Оливера Манолева наставник по математика
Елизабета Стојановска наставник по математика
Зорица Шанцлиќ наставник по физика и стручни предмети во графичка струка (електротехника и електроника)
Кендреса Демири наставник по физика
Маја Денковска наставник по информатика и стручни предмети во графичка струка (сметачи и програмирање)
Елена Стојановска наставник по хемија и стручни предмети во хемиско-технолошка струка (физичка хемија, аналитичка хемија, практична настава)
Јадранка Петровска наставник по хемија и стручни предмети во хемиско- технолошка струка (аналитичка хемија, анализа на храна, практична настава)
Илинка Радомировиќ наставник по хемија и стручни предмети во хемиско- технолошка струка (аналитичка хемија)
Слаѓана Јаневска наставник по хемија и стручни предмети во хемиско-технолошка струка (аналитичка хемија,  физичка хемија, практична настава)
Соња Кузмановска наставник по биологија и стручни предмети во лични услуги (основи на здравството)
Дијана Стојановска наставник по биологија и стручни предмети во лични услуги (хигиена, анатомија и физиологија)
Маргарита Димитровска наставник по стручни предмети во лични услуги (дерма-тологија, фармакологија, основи на здрав-ството, применета козметика)
Атанас Филиповски наставник по спорт и спортски активности
Душан Проковиќ наставник по спорт и спортски активности
Мирјана Крстевска наставник по физичко и здравствено воспитание, спорт и спортски активности
Сафета Цуцак наставник по психологија
Илче Младеновски наставник по музичка култура
Весела Муратовска наставник по стручни предмети во хемиско-технолошка струка (микробиологија со санитација, прехранбена технологија, анализа на храна), практична настава во хемиско-технолошка струка
Сања Атанасовски наставник по стручни предмети во лични услуги (козметологија, фризерство, козметика и фризерство, естетска нега на раце и нозе)
Весна Стефова наставник по стручни предмети во хемиско-технолошка струка (прехранбена технологија, технологија на месо и месни производи,  практична настава), стручни предмети во лични услуги (материјали во фризерството)
Билјана Јанкуловска наставник по стручни предмети во лични услуги (фризерство, познавање на материјалите, естетска нега на раце и нозе), стручни предмети во хемиско технолошка струка (исхрана, храна и исхрана, прехранбена технологија, практична настава)
Александар Аврамовски наставник по стручни предмети во лични услуги (технологија на занимање), стручни предмети во хемиско-технолошка струка (биохемија)
Марија Џолева наставник по стручни предмети во лични услуги (технологија на занимање), стручни предмети во хемиско-технолошка  струка (процесна техника, контрола на квалитет, основи на прехранбена технологија), стручни предмети во графичка струка (графички материјали)
Јасминка Гудоманова наставник по стручни предмети во лични услуги (материјали во фризерство, козметологија, познавање на материјали)
Џејљан Алији наставник по техничко цртање со машински елементи и  стручни предмети во прехранбена струка (технолошки операции, мерење и автоматска регулација, технологија на работење), практична настава (прехранбена струка)
Седали Кера наставник по стручни предмети во лични услуги (фризерство, козметологија) и помошник директор
Дурим Зеќири наставник по стручни предмети во лични услуги (фризерство, материјали во фризерство, козметика и фризерство, козметологија, технологија на занимањето, естетска нега на раце и нозе)
Афрдита Лита наставник по практична настава и стручни предмети во лични услуги (применета козметика)
Аршик Мифтари наставник по стручни предмети во лични услуги (основи на здравството, дерматологија, фармакологија, применета козметика)
Стефка Блажевска-Тушевска наставник по практична настава и стручни предмети во лични услуги (применета козметика)
Љубе Ѓорѓиевски наставник по практична настава и стручни предмети во графичка струка (основи на графичарството, графички дизајн,  технологија на графичка подготовка,  технологија на печат и доработка)
Ремзи Реџеп наставник по спорт и спортски активности
Ибрахим Весели наставник по физичко и здравствено воспитание, спорт и спортски активности
Рагип Муртези наставник по албански јазик и литература
Рамиз Нухиши наставник по албански јазик и литература
Аида Даут наставник по англиски јазик
Азем Фазлија наставник по историја, граѓанско образование
Блерим Касуми наставник по хемија
Наџије Алиа наставник по биологија, стручни предмети во лични услуги (хигиена, анатомија и физиологија, основи на здравството)
Арктим Џемаили наставник по информатика
Реџеп Салиасу наставник по бизнис, стручни предмети во лични услуги (претприемништво, менаџмент и бизнис)
Линдита Вејсели-Мустафа наставник по психологија
Фитим Дика наставник по математика
Марина Киевска наставник по практична настава  во лични услуги (фризер)
Елизабета Савева наставник по практична настава  во лични услуги (фризер)
Драгана Цветковска наставник по практична настава  во лични услуги (фризер)
Светлана Петрушеска наставник по практична настава  во лични услуги (естетичар за нега на раце и нозе)
Нуриман Камберај наставник по практична настава  во лични услуги (естетичар за нега на раце и нозе)
Атиџе Адеми наставник по практична настава  во лични услуги (фризер)