Струка / сектор

Лични услуги / Лични услуги

Образовни профили / квалификациии

  • Фризер (тригодишно образование)
  • Естетичар за нега на раце и нозе (тригодишно образование)
  • Техничар за козметичка нега и убавина (четиригодишно образование)

Образованието овозможува хоризонтална и вертикална проодност.

Хоризонталната проодност овозможува премин на ученикот од една во друга квалификација/ профил со исти години на траење на образованието и се состои во полагање на разлика во предмети, односно диференцијални предмети специфични за профилот/квалификацијата, а кои ученикот не ги учел во текот на образованието.

Вертикалната проодност овозможува напредување на ученикот од тригодишно во четиригодишно образование, кое се реализира со полагање на вонредни испити.

Со завршување на образованието на ученикот му се овозможува вработување на пазарот на трудот или продолжување на образованието на сродни факултети.

Ве покануваме!

Дојдете во светот на имагинацијата, волшепството, магијата – поттикнати од Вашите вешти раце и Вашата полетна младешка енергија. Негувајќи ја Вашата надворешна убавина ќе научите како да ја негувате и Вашата внатрешна духовна убавина.

Затоа, избери паметно за својата иднина!