Драги ученици, добредојдовте на Е-платформата на СУГС „Димитар Влахов“.
Пред да почнете со користење на платформата, еве неколку насоки за полесен пристап.
Прво што треба да направите е да ја одберете вашата струка. Потоа го бирате вашиот образовен профил и јазикот на кој ја следите наставата. Ја бирате годината и наставниот предмет кој ви е потребен. На крај ја бирате тековната недела каде ќе ги најдете бараните содржини. На пр. Лични услуги, Фризер, македонски јазик, II година, Естетика, (7.9-11.9).

Ви посакуваме успешна работа!

Të dashur nxënës ,mirë se erdhët në E-platformën e SHMQSH “Dimitar Vllahov”.
Para se të filloni të përdorni platformën ,këtu janë disa këshilla për qasje më të lehtë .
Gjëja e parë që duhet ta bëni është të zgjidhni profesionin tuaj. Pastaj zgjidhni profilin tuaj arsimorë dhe gjuhën e mësimit. Ju zgjidhni vitin dhe lëndën që ju nevojitet. Në fund, zgjidhni javën aktuale ku do të gjeni përmbajtjen e kërkuar. P.sh Shërbime personale, Floktar, gjuhë maqedonase, viti i II, Estetikë (7.9-11.9).

Ju dëshirojmë punë të suksesëshme!