Во училиштето работат 67 наставници, директор, 2 помошник директор, педагошко-психолошка служба, библиотекар, административна служба и технички персонал – вкупно 82 вработени.
Сите наставници имаат соодветно стручно и педагошко образование кое постојано го надградуваат со посетување на разни обуки и курсеви за нивно понатамошно усовршување.
Нивна основна цел е подобрување на наставниот процес што води кон стекнување на добро образование кое е потребно за создавање на обучени и способни кадри на пазарот на трудот во областа на фризерството и козметиката, хемиско-технолошката и графичката област.

KadarDVlahov