Лични услуги

Образовни профили/ квалификациии

Фризер (тригодишно)
Естетичар за нега на раце и нозе (тригодишно)
Техничар за козметичка нега и убавина (четиригодишно)

Образованието овозможува хоризонтална и вертикална проодност.
Хоризонталната проодност овозможува премин на ученикот од една во друга квалификација/ профил со исти години на траење на образованието и се состои во полагање на разлика во предмети, односно диференцијални предмети специфични за профилот/квалификацијата, а кои ученикот не ги учел во текот на образованието.
Вертикалната проодност овозможува напредување на ученикот од тригодишно во четиригодишно образование, кое се реализира со полагање на вонредни испити.
Со завршување на образованието на ученикот му се овозможува вработување на пазарот на трудот или продолжување на образованието на сродни факултети.
Ве покануваме!
Дојдете во светот на имагинацијата, волшепството, магијата – поттикнати од Вашите вешти раце и Вашата полетна младешка енергија. Негувајќи ја Вашата надворешна убавина ќе научите како да ја негувате и Вашата внатрешна духовна убавина. Затоа, избери паметно за својата иднина!


Хемиско-технолошка

Образовни профили/ квалификациии
Месар (двегодишно)
Млекопреработувач (тригодишно)
Месопреработувач (тригодишно)
Прехранбен техничар /техничар за заштита на животната средина (четиригодишно)

Образованието овозможува хоризонтална и вертикална проодност.
Хоризонталната проодност овозможува премин на ученикот од една во друга квалификација/ профил со исти години на траење на образованието и се состои во полагање на разлика во предмети, односно диференцијални предмети специфични за профилот/квалификацијата, а кои ученикот не ги учел во текот на образованието.
Вертикалната проодност овозможува напредување на ученикот од тригодишно во четиригодишно образование, кое се реализира со полагање на вонредни испити.
Со завршување на образованието на ученикот му се овозможува вработување на пазарот на трудот или продолжување на образованието на сродни факултети.
Ве покануваме!
Дојдете во светот на здравата исхрана и здравиот начин на живот, бидејќи здравјето доаѓа одвнатре, а се гледа однадвор. Заштитувајќи ја животната средина ќе научите како да ги заштитите Вашето здравје и Вашата убавина. Затоа, избери паметно за својата иднина!


Графичка струка

Образовни профили/ квалификациии

Изработувач на визуелни апликации (тригодишно)
Доработувач на графички производи (тригодишно)
Графички уредник-дизајнер (четиригодишно)

Образованието овозможува хоризонтална и вертикална проодност.
Хоризонталната проодност овозможува премин на ученикот од една во друга квалификација/ профил со исти години на траење на образованието и се состои во полагање на разлика во предмети, односно диференцијални предмети специфични за профилот/квалификацијата, а кои ученикот не ги учел во текот на образованието.
Вертикалната проодност овозможува напредување на ученикот од тригодишно во четиригодишно образование, кое се реализира со полагање на вонредни испити.
Со завршување на образованието на ученикот му се овозможува вработување на пазарот на трудот или продолжување на образованието на сродни факултети.
Ве покануваме!
Дојдете во светот на графичкото дизајнирање и визуелните апликации и поттикнете ја Вашата креативност давајќи им убав изглед на нештата што Ве опкружуваат. Давајќи им убав изглед на нештата ќе научите како да го привлечете вниманието на секој од нас. Затоа, избери паметно за својата иднина!