На ден 25.11.2019 год. беше направена посета на Козметика “Темов” со учениците од I – 4 паралелка и предметниот наставник Марија Џолева во рамките на предметот “Лични услуги и други сектори на квалификација” – практичен дел планирано е посета кај работодавец од секторот Лични услуги кој направи презентација на уреденоста на студиото и сподели свои животни и професионални искуства. На посетата беа поставувани прашања од страна на учениците чии што одговори и излагањето ќе биде искористено за правење на извештај.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *