Распоред за доделување на свидетелства и дипломи на завршено средно образование за учениците од завршните години за тригодишно и четиригодишно образование во СУГС „Димитар Влахов“ Скопје

Распоред за ден 23.6.2020 (вторник)  III7-13:30 во просторија бр.14    Распоред за ден 26.6.2020 (петок) III1-10:00часот во училишниот двор/просторија бр.4* […]