Светски ден на прва помош – “Биди херој во твоето училиште и заедница! / Dita botërore për ndihmë të parë – “Bëhu hero në shkollën dhe bashkësinë tënde! / World First Aid Day – “Be a hero in your school and community!
Црвениот крст на Република Северна Македонија преку своите општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје и оваа година традиционално го одбележуваа Светскиот ден на прва помош под мотото “Биди херој во твоето училиште и заедница!
Денес на 28 локации низ целата територија на нашата држава се организираат промотивни штандови за реално прикажување на повреди и начинот на нивно санирање со цел да се подигне свеста кај населението за значењето на првата помош како вештина која спасува живот. Промотивните штандови се дел од низата активности кои ги презема нашето Национално друштво во текот на месец Септември во насока на афирмација оваа животоспасувачка алатка.
Што нудиме во областа на првата помош?
☑️ Курсеви за кандидати за возачи
☑️ Курсеви за физички лица
☑️ Курсеви за работни организации
☑️ Специјализирани обуки за одредени категории на лица
☑️ Обука на младата популација во рамки на училиштата
Биди и ти херој, научи прва помош!
____________
Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes organizatave të tij komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit këtë vit tradicionalisht shënoi Ditën Botërore të Ndihmës së Parë nën moton “Bëhu hero në shkollën dhe bashkësinë tënde!
Sot në 28 lokacione në të gjithë teritorin e vendit tonë organizohen stande promovuese për paraqitje reale të lëndimeve dhe mënyrën e sanimit me qëllim ngritjen e vetëdijes tek popullata për rëndësinë e ndihmës së parë si aftësi e cila shpëton jetë. Standet promotive janë pjesë e aktiviteteve të vazhdueshme të cilat i ndërmerr Shoqata nacionale gjatë muajit Shtator në drejtim të afirmimit të këtij mjeti për shpëtimin e jetës.
Çka ofrojmë në këtë lëmi të ndihmës së parë
☑️ Kurse për kandidatë për vozitës
☑️ Kurse për persona fizik
☑️ Kurse për organizata pune
☑️ Trajnime të specializuara për kategori të caktuara të personave
☑️ Trajnim të popullatës së re në kuadër të shkollave
Bëhu edhe ti hero, mëso ndihmën e parë!
_____________
The Red Cross of the Republic of North Macedonia through the Red Cross branches and the City Red Cross of Skopje this year as well traditionally marked the World First Aid Day under the motto “Be a hero in your school and community!
Today, on 28 locations throughout the country, promotional stands are organized for realistic presentation of injuries and administering first aid in order to raise awareness among the population on the importance of first aid as a life-saving skill. The promotional stands are part of the series of activities undertaken by our National Society during the month of September in order to promote this life-saving tool.
What do we offer in the field of first aid?
☑️ Courses for candidates for drivers
☑️ Courses for individuals
☑️ Courses for companies
☑️ Specialized trainings for specific categories of persons
☑️ Training of the young population within the schools
Be a hero too, learn first aid!