Презентација 2019

СУГС „Димитар Влахов”
современа, силна и респектабилна воспитно-образовна организација