ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ: 4; 5; 6; 7;10 МАЈ 2021 ГОДИНА

ПОЛАГАЊЕ:

ВТОРНИК 25.05. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

СРЕДА 26.05. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

1. АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ЧЕТВРТОК 27.05. 2021 ГОД. ВО 8:30 ЧАСОТ

1. МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНА РАБОТА И ПРООДНОСТ)

ПЕТОК 28.05. 2021 ГОД. ВО 13:00 ЧАСОТ

1.ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА ( ПРООДНОСТ)
2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАФИЧКА ПОДГОТОВКА (ПРООДНОСТ)
3. ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

САБОТА 29.05. 2021 ГОДИНА ВО 8 : 00 ЧАСОТ

1. КОЗМЕТОЛОГИЈА (ПРООДНОСТ)
2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕЧАТ И ДОРАБОТКА (ПРООДНОСТ)
3. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ПРООДНОСТ)
4. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ПОНЕДЕЛНИК 31.05. 2021 ГОДИНА ОД 13:00 ЧАСОТ

1. УСНО ПО ЕДЕН ПРЕДМЕТ

ВАЖНО: СЕКОЈ КАНДИДАТ ВО ГОРЕ НАВЕДЕНИОТ ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛАГА САМО ЕДЕН ИСПИТ НА ДЕН

В.Д.Директор

______________________________
Андоновска Лидија