Ранг листи на примени и одбиени кандидати кои конкурирале за запишување во прва година во учебната 2021/2022 година во второто пријавување 23,24 и 25 јуни во СУГС „Димитар Влахов“.

Ранг листи-второ пријавување