И оваа учебна година во  СУГС „Димитар Влахов“ се реализираат заеднички часови во рамките на проектот на  УСАИД за Меѓуетничка интеграција во образованието, вклучени се осум паралелки на македонски и албански наставен јазик по четири предмети.  Целта на овој проект е да помогне во овозможувањето позитивни интеракции меѓу младите од различна етничка припадност на ниво на училиште, а ние се надеваме и надвор од него.

Повеќе информации за овој проект можете да дознаете на следниот линк:

https://www.usaid.gov/node/283956

Во проделожение проследете ја галеријата од слики направени на дел од одржаните часови