Back

Училишниот одбор на СУГС „Димитар Влахов“, согласно член 47 од Статутот СУГС „Димитар Влахов“, Скопје (бр.02-384/6 од 27.2.2020, 02-726/4 од 23.5.2022 година) на одржаната седница на ден 15.8.2022 година, донесе:

Куќен ред на училиштето

 Работата во Училиштето се одвива според куќен ред кој го утврдува Училишниот одбор

 1. Училиштето работи во две смени. Учениците доаѓаат во училиште во 7:15 часот за прва смена и во 13:15 часот за втора смена.
 2. Учениците влегуваат во училишната зграда под влезот за ученици, а вработените и надворешни странки од службениот влез.
 3. Наставата за прва смена започнува во 7:30 часот и завршува до 13:10 часот, а за втора смена започнува во 13:30 часот и завршува до 19:10 часот.
 4. За двете смени големиот одмор е после втори час и трае 20 минути, а малиот одмор е после четврти час и трае 10 минути.
 5. За време на одржување на наставата учениците не треба да се движат и задржуваат по ходници освен во времето определено за одмор, за да не се нарушува текот на наставата
 6. За време на одморите се задолжуваат дежурните ученици од паралелката да бидат присутни во училницата.
 7. Во училиштето во двете смени има дежурни наставници и дежуртвото започнува во 7:00 часот за прва смена и трае до 13:00 часот и во 13:00 часот за втора смена и завршува во 19:10 часот.
 8. Сите потреби од административен карактер учениците ги остваруваат исклучиво преку класните раководители (потврди, ученички легитимации, уверенија и сл.)
 9. За време на наставата не е дозволено користење на мобилни телефони и истите треба да бидат исклучени.
 10. По завршувањето на наставата учениците ја напуштаат училишната зграда, освен во случај на воннаставна активност или работа во ученичките организации.
 11. Најстрого се забранува групно бегање од часовите. Изгубените часови мора да се надополнат, а на учениците ќе им бидат изречени соодветни педагошки мерки.
 12. Во училишната зграда и училишниот двор не е дозволено пушење, како и носење и конзумирање на алкохол.
 13. Учениците не смеат да внесуваат во училиштето предмети и материјали што не се дел од училишниот прибор, особено со кои може да се загрози безбедноста на учениците и вработените, како и да кршат, уништуваат и изнесуваат од училиштето училишен инвентар и сл.
 14. Кон учениците кои нема да се однесуваат во согласност со наведените правила се предвидени соодветни педагошки мерки. Доколку се утврди конкретниот сторител на одредена штета и се утврди дека истата е направена намерно, истиот е должен да ја надокнади штетата и му се изрекува соодветна педагошка мерка. Доколку конкретниот сторител ненамерно ја направил штетата должен е само да ја надокнади направената штета. Доколку не се утврди вистинскиот сторител, тогаш штетата ја надоместува целиот клас.
 15. Работно време на другите служби во училиште е од 7:30 до 15:30.                                               

                                                                                    Претседател на Училишен одбор

                                                                                                Елизабета Стојановска