Back

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Маја Денковска
e-mail: denkovskamaja@yahoo.com тел.: 078/268-080
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2022

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице:

Јасминка Гудоманова

тел.: 070/245-185

e-mail: jasmina.david@yahoo.com