Back

Соработка на училиштето

Училиштето има развиено соработка на локално ниво со социјални партнери и компании од струката во коja се реализира практичната работа, a рамките на дуалниот процес на образование. Потпишани се меморандуми за соработка со компании од сите три струки/сектори, лични услуги, хемија и технологија и графичарство. Развиена соработката има и со занаетчиската комора на Град Скопје, со стопанската комора, со општините и Градот Скопје. На државно ниво училиштето е во постојана соработка со МОН, Биро за развој на образование и Центар за стручно образование како и државниот испитен центар.

Компании со кои сорабоува училиштето