Back

ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО СРЕДНО СТРУЧНО ЧЕТИРИГОДИШНО И ТРИГОДИШНО

ОБРАЗОВАНИЕ 1. Завршниот испит за учениците од четиригодишното средно стручно образование е наменет за оние кои нема да полагаат државна матура. Целта на овој испит е заокружување на образованието и добивање на диплома за завршено четиригодишно средно стручно образование. Завршниот испит се полага во две испитни сесии, јуни и август, според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети. Завршниот испит опфаќа: задолжителен дел (мајчин јазик), изборен дел (пакет од стручни предмети) и проектна задача. 2. Завршниот испит за учениците од тригодишното средно стручно образование има за цел да се заокружи образованието и да се здобијат со диплома за завршено тригодишно средно стручно образование. Се полага во тври испитни сесии, јануари, јуни и август. Завршниот испит опфаќа: писмена работа по мајчин јазик и литература и практична работа со одбрана, која се темели на претходно зададена тема и се полага со изработка на зададената тема пред комисија во која задолжително има член од бизнис заедницата.

Теми за завршен испит 2023г.